Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Permohonan Biasiswa BSIB Rising Star 2023

Berikut kami kongsikan sebuah biasiswa yang kini dibuka iaitu Biasiswa BSIB Rising Star bagi tahun 2023 untuk makluman semua yang layak.

Isi Kandungan

Program Biasiswa BSIB Rising Star

Berjaya Sompo Insurance Berhad (Berjaya Sompo) memperkenalkan sebuah inisiatif di bawah Tonggak Sosial ESG Syarikat iaitu BSIB Rising Star Scholarship Programme yang direka untuk memperkasa dan menyokong minda muda yang cemerlang dalam perjalanan mereka ke arah kejayaan akademik dan laluan kerjaya bersama Berjaya Sompo.

 • Program biasiswa ini adalah bukti komitmen Berjaya Sompo untuk memupuk kecemerlangan dalam pendidikan dan memupuk generasi pemimpin akan datang.
 • Program ini akan memberi peluang kepada individu terpilih untuk menerima bantuan kewangan dan peluang latihan dengan Berjaya Sompo.
 • Biasiswa ini terbuka kepada pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang, kualiti kokurikulum dan kepimpinan, dan aspirasi yang kuat untuk menyumbang kembali kepada masyarakat.
Permohonan Biasiswa BSIB Rising Star 2023 1
Biasiswa BSIB Rising Star

Syarat Kelayakan Permohonan

Pemohon mesti memenuhi semua kriteria-kriteria kelayakan yang ditetapkan, iaitu

 1. Terbuka untuk warganegara Malaysia sahaja.
 2. Terbuka untuk program Pra-Universiti (asasi atau matrikulasi), Diploma dan Ijazah dalam apa jua bidang.
 3. Pemohon daripada isi rumah berpendapatan bawah RM5,000 sebulan.
 4. Pemohon mestilah berumur 23 tahun ke bawah pada tahun 2023.
 5. Bagi pemohon SPM, keputusan percubaan dengan sekurang-kurangnya 7A dalam mana-mana mata pelajaran.
 6. Bagi pemohon STPM, keputusan percubaan dengan sekurang-kurangnya 2A dalam mana-mana mata pelajaran.
 7. Bagi pemohon UEC, keputusan percubaan dengan sekurang-kurangnya 6A dalam mana-mana mata pelajaran.
 8. Bagi pemohon Pra-Universiti dan Diploma pula, keputusan terkini adalah dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.50.
 9. Pemohon mestilah mempunyai penempatan yang disahkan di Institusi awam atau swasta di Malaysia untuk kesemua kategori di atas.
 10. Pemohon yang sedang mengikuti program Pra-Universiti, Diploma atau Ijazah dikehendaki melengkapkan semester 1 dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.50.

Terma dan Syarat Program

Program Biasiswa BSIB Rising Star akan diberikan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran atau sedang mengikuti pengajian sarjana muda tertakluk kepada keperluan program dan Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah.

1. Dengan mengemukakan permohonan program kepada BSIB, pemohon dianggap telah membaca, memahami, menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat.
2. BSIB mempunyai kebebasan untuk melanjutkan secara unilateral atau menjadualkan semula tarikh atau tempoh dibuka untuk program tersebut.
3. BSIB boleh menamatkan atau menggantung program pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya dalam kes ini, BSIB boleh memilih untuk tidak memberikan sebarang biasiswa. Jika BSIB menyambung semula program, pemohon hendaklah mematuhi keputusan BSIB berhubung penerusan program tertakluk kepada Terma dan Syarat sedia ada atau baharu, jika ada.
4. Keputusan BSIB tentang semua perkara yang berkaitan dengan program adalah muktamad, konklusif, dan mengikat pemohon, dan tiada rayuan terhadap keputusannya akan dilayan.
5. Dengan mengemukakan permohonan untuk program tersebut, pemohon telah bersetuju dan bersetuju membenarkan BSIB menghubungi dan berhubung dengan institusi pengajian tinggi yang berkaitan, kolej atau universiti (secara kolektif, dirujuk sebagai “Institusi”) untuk mengesahkan bahawa pemohon secara rasmi berdaftar / berdaftar dengan Institusi.
6. Semua maklumat, termasuk data peribadi yang dikemukakan oleh pemohon kepada BSIB untuk program boleh digunakan, diproses dan didedahkan oleh BSIB untuk tujuan program termasuk tetapi tidak terhad kepada pengesahan dengan Institusi, penerbitan dan pengiklanan program kepada orang ramai di dalam atau di luar Malaysia, termasuk kumpulan syarikat Sompo.
7. Dengan mengemukakan permohonan program ini kepada BSIB, pemohon telah bersetuju kepada penggunaan, proses dan pendedahan data peribadinya yang dikumpul oleh BSIB untuk tujuan yang dinyatakan di atas.
8. BSIB memastikan langkah-langkah keselamatan yang boleh diamalkan diambil untuk mengelakkan perkara yang tidak dibenarkan akses, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan data peribadi pemohon. Data peribadi pemohon yang dikumpul untuk program ini tidak akan disimpan lebih lama daripada tempoh yang diperlukan. BSIB akan mengambil tindakan yang munasabah untuk memastikan perkara tersebut, iaitu data peribadi akan dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal jika tidak diperlukan lagi.
9. Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan oleh undang-undang Malaysia.
Biasiswa BSIB Rising Star

Cara Memohon

Permohonan Biasiswa BSIB Rising Star akan dibuka sehingga 31 Disember 2023, 11.59 malam.

Permohonan biasiswa ini hendaklah dihantar melalui e-mel kepada [email protected] (subjek pada e-mel perlu tulis: Biasiswa BSIB Rising Star).

Permohonan hendaklah dikemukakan bersama-sama dokumen berikut:

 • Salinan NRIC pemohon dan ibu bapa atau penjaga;
 • Curriculum Vitae (maklumat peribadi dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum tambahan);
 • Salinan surat penerimaan universiti pemohon; atau
 • Salinan keputusan percubaan; atau
 • Salinan keputusan semester terkini dengan PNGK semasa; dan
 • Salinan slip gaji 3 bulan (ibu bapa atau penjaga) atau surat pengesahan daripada majikan (untuk gaji tanpa slip gaji) atau surat pengesahan daripada ketua masyarakat setempat (untuk bekerja sendiri).

Diharapkan info Biasiswa BSIB Rising Star ini bermanfaat untuk semua yang layak di luar sana!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More